Artikel 14: Aansprakelijkheid

Artikel 15: Klachtplicht

Artikel 16: Garanties

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

Artikel 8: Onderzoek, reclames

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 


1. TC Operations, gevestigd te Arnhem, KvK-nummer 75017377, wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van
diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.

 


1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen
een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de
verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die
invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van
verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 


1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het
aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én
schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde
btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 


1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst met
wettelijke geldende reden, opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen
vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt. Het
terugkomen op het aanbrengen van producten op voertuigen, daar is dus geen herroepingsrechten op van
toepassing.

 


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte.
3. Indien er sprake is van een promotie overeenkomst, waarbij de materiele kosten zijn gebonden voor de totaalprijs inclusief BTW voor de koper, en er komt een wijziging, herstel of verwijdering van de gebruikte en geïnstalleerde producten, zijn de bijkomende kosten voor de koper.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening
brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden
toegerekend.

6. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft,licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.


1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 


1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van
het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit
voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10
werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf
opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de
koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking
kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel
onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

 


1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te
zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen
uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere
afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren
zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 


1. Levering geschiedt ‘winkel/werkplaats/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren,
dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd
aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen
gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
8. Levering van diensten en producten bij oplevering, vallen ná oplevering volledig onder de
verantwoordelijkheid van koper. Oplevering wordt voorzien van een momentum waar het voertuig terug
overhandigd wordt naar de koper.

 


1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door
overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving,
brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper
afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper
voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn
verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan
zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd,
hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 


1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke
werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 


1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat
koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het
recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan
sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste
verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak
is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en
conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper
onmiddellijk opeisbaar.

 


1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een
overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Wanneer koper zelf onduigdelijk met zijn producten (ten overeenstemming van zijn aankoop en dus
overeenkomst) omgaat is verkoper in geen enkele hoedanigheid aansprakelijk te stellen voor eventuele
vervolgschade vloeiende uit eigengeschikt handelen.
3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 


1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te
reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 


1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het
verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is
voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van
één kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
2. Bij het verwijderen van producten en/of goederen die ten tijde van de overeenkomst zijn vastgesteld, kunnen
worden verwijderd op basis van vraag van de koper. De verantwoordelijkheid voor de originele staat van het
voertuig valt niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper en is daarom ook niet aansprakelijk voor
eventuele vervolgschade.
3. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te
brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper
komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het
bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het
verrichten van onderzoek.
4. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan
wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet
bestemd is.
5. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de
garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

 


1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TC Operations is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt
is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als
onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3: Betaling

Artikel 5: Herroepingsrecht

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

Artikel 10: Levering

Artikel 9: Monsters en modellen

Artikel 11: Overmacht

Artikel 12: Overdracht van rechten

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter